Privacybeleid Dercon bvba

Identificatie van de vennootschap.

Dercon bvba

Brugsesteenweg 117

B-8460 Oudenburg

BE0497.015.946

info@dercon.be

Contactpersoon: Bart Derre. 0497/291623

Algemeen privacybeleid.

Dercon bvba & de diverse divisies hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens;

We streven dan ook om heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij zetten ons 100% in om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Dercon bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee dat:

wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

deze doelen en type persoonsgegevens beschreven zijn in deze privacyverklaring;

de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden van de vennootschap waarvoor ze worden verwerkt;

wij vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

er geen persoonsgegevens doorgeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

De gegevensverzameling & de doelen van Dercon bvba:

De doelen van Dercon bvba worden beschreven in de oprichtingsakte van 6/10/2000 en gebubliceerd in het BS van 20/10/2000 en uitgebreid met akte van 4/10/2005 en gepubliceerd in BS van 18/10/2005.

Dercon bvba heeft als doel om organisaties en bedrijven, alsook natuurlijke de personen ten persoonlijke titel die zich met organisaties bezig houden (de deskundigen in deze tekst genoemd), te adviseren, ondersteunen, optimaliseren en ontwerpen van managementsystemen in de breedste betekenissen van het woord.

Dercon bvba heeft als doel om managementopleidingen te organiseren die kunnen bijdragen tot het ontwerpen en optimaliseren van managementsystemen in de breedste betekenis van het woord.

Dercon bvba heeft als doel om publicaties te maken en te verspreiden die kunnen bijdragen tot het ontwerpen en optimaliseren van managementsystemen in breedste betekenis van het woord.

Zowel organisaties, bedrijven als natuurlijke personen kunnen op beroep doen op onze dienstverlening.

De gegevens (naam, voornaam, adres, functie, e-mailadres gsm-nummer en bij individuele facturering rekeningnummer) van de deskundigen worden ook bewaard in de database. Op die manier kunnen de werknemers van Dercon bvba de juiste deskundige contacteren en vergoeden voor het uitvoeren van een specifieke opdracht.

Dercon bvba bewaart zij ook de gegevens (naam, voornaam, adres, leeftijd, geslacht, gsm-nummer, e-mailadres, rekeningnummer, rijksregisternummer) van haar bestuurders (werkelijke leden) en van de leden van de algemene vergadering. Deze gegevens worden geregistreerd voor het bijhouden van het wettelijk verplichte ledenregister (AV) en voor de bekendmakingen in het Staatsblad en de identificatie in het KBO (RVB) (VZW-wet). Alle gegevens, met uitzondering van het rijksregisternummer, worden bewaard in de interne database.

Dercon bvba registreert ook enkele gegevens van haar personeel en freelance medewerkers (naam, voornaam, adres, leeftijd, geslacht, rekeningnummer, rijksregisternummer, financiële bijzonderheden, samenstelling gezin) voor de personeelsadministratie en loonverwerking.

Ook van andere stakeholders (partnerorganisaties, perscontacten, enz.) worden namen van contactpersonen, e-mailadres en eventueel gsm-nummer bijgehouden in aparte lijsten op de interne server voor het nodige mailverkeer via rechtstreekse mailing.

Toelichting legaliteit gegevensverzameling en bewaartermijn

Alle gegevens worden verkregen van de betrokkene in kwestie

Indien een de betrokkene geen nieuwsbrief of informatieve mails meer wil ontvangen, kan die zich uitschrijven hiervoor. Voor het ontvangen van direct marketing mails wordt om een uitdrukkelijke toestemming gevraagd.

Dercon bvba verzamelt, verwerkt en raadpleegt alle gegevens vanuit een gerechtvaardigd belang. Indien een deskundige informatie en/of dienstverlening van Dercon bvba wenst te ontvangen dient hij/zij bepaalde gegevens door te geven teneinde gecontacteerd en vergoed te worden. Dit is dus een noodzakelijke voorwaarde. De gegevens worden verkregen van de betrokkene zelf en kunnen op dezelfde manier verwijderd worden.

Dercon bvba verzamelt en verwerkt gegevens van haar bestuurders vanuit een wettelijke verplichting2 en vanwege een gerechtvaardigd belang; de medewerkers van Dercon bvba dienen hun bestuur op de hoogte te houden van de gang van zaken (uitnodigen op vergaderingen, informeren via beleidsrapporten,…). Indien iemand geen bestuurslid of lid van de Algemene Vergadering meer is, worden de gegevens meteen uit de database verwijderd. Gegevens van bestuurders blijven genoteerd op het ledenregister wegens de wettelijke verplichting. Het ledenregister wordt uitsluitend bewaard bij de directie van Dercon bvba

Dercon bvba verzamelt en verwerkt de gegevens van haar personeel & freelance medewerkers om te voldoen aan een contractuele verplichtingen. Verplichtingen zowel geregeld onder de wetgeving op aannemingsovereenkomsten alsook wet op de arbeidsovereenkomsten. De gegevens zijn noodzakelijk om een arbeidsovereenkomst of aannemingsovereenkomst te bekomen. Deze worden verkregen van de personeelsleden of freelancers zelf en worden in discretie bewaard op de personeelsdienst. De gegevens worden maximaal tien jaar bewaard na uitdiensttreding.

Dercon bvba houdt lijsten bij van contactpersonen van organisaties die van belang kunnen zijn bij de organisatie van evenementen. De meeste gegevens worden door de organisaties in kwestie zelf bezorgd en/of staan ook (al dan niet) indirect openbaar op het internet. Van zodra de gegevens niet meer van toepassing zijn, worden deze uit de lijsten verwijderd.

Cookies

Indien iemand de website van Dercon bvba bezoekt, maakt Vlamo gebruik van Google Analytics om door middel van analytische cookies het surfgedrag na te gaan. Dankzij deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website en kunnen wij onze website blijven afstemmen op de gebruikers voor een betere gebruikservaring. De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Het enige wat bij de acceptatie van cookies meegestuurd wordt, is het IP adres van de bezoeker. U kan de cookies ook weigeren door op de balk, onderaan de website, op ‘neen’ te klikken of door naar uw browserinstellingen te gaan.

Wie zijn de ontvangers van de gegevens

De gegevens van de deskundigen en bestuurders worden bewaard in de beveiligde database omgeving. Deze worden daar geregistreerd door de managing partner/zaakvoerders. Personeelsleden, freelancers en bestuurders van Dercon bvba kunnen in de database gegevens raadplegen met behulp van een wachtwoord. De gegevens worden in dit laatste geval enkel bezorgd indien deze noodzakelijk zijn om de contractuele dienstverlening van Dercon bvba op een professionele wijze uit te voeren.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);

het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);

het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;

het verzorgen van managementopleidingen en events.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Dercon bvba van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

Onze medewerkers en freelancers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, recht op kopie en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen. Om misbruik te voorkomen, kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar (verzet) indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Dercon bvba kan haar privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 21 mei 2018.  Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

21 mei 2018.